هاست لینوکس اقتصادی - ایران

LH100


 • 100MB فضای میزبانی
 • 1GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 2 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری
LH250


 • 250MB فضای میزبانی
 • 2.5GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 2 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری
LH500


 • 500MB فضای میزبانی
 • 5GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 2 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری
LH1G


 • 1GB فضای میزبانی
 • 10GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 2 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری
LH2G


 • 2GB فضای میزبانی
 • 20GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 2 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری
LH3G


 • 3GB فضای میزبانی
 • 30GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 2 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری
LH5G


 • 5GB فضای میزبانی
 • 50GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 2 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری