هاست لینوکس حرفه ای - ایران

LHPRO-1G
 • 1GB فضای میزبانی
 • 10GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • 3 بار در هفته پشتیبان گیری
LHPRO-2G
 • 2GB فضای میزبانی
 • 20GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • 3 بار در هفته پشتیبان گیری
LHPRO-3G
 • 3GB فضای میزبانی
 • 30GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • 3 بار در هفته پشتیبان گیری
LHPRO-5G
 • 5GB فضای میزبانی
 • 50GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • 3 بار در هفته پشتیبان گیری
LHPRO-10G
 • 10GB فضای میزبانی
 • 100GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • 3 بار در هفته پشتیبان گیری
LHPRO-20G
 • 20GB فضای میزبانی
 • 200GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • 3 بار در هفته پشتیبان گیری
LHPRO-30G
 • 30GB فضای میزبانی
 • 300GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • 3 بار در هفته پشتیبان گیری
LHPRO-50G
 • 50GB فضای میزبانی
 • 500GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 عدد دامنه های میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • MySql / MariaDb پایگاه داده
 • 3 بار در هفته پشتیبان گیری