سرور مجازی - ایران

VPS-IR-00 0 موجود است
 • 1vCore CPU
 • 1GB DDR4 Ram
 • 50GB SAS Hard
 • 100GB Monthly Traffic
 • 1 IP
 • اختصاصی منابع
VPS-IR-01 0 موجود است
 • 2vCore CPU
 • 2GB DDR4 Ram
 • 50GB SAS Hard
 • 100GB Monthly Traffic
 • 1 IP
 • اختصاصی منابع
VPS-IR-02 0 موجود است
 • 2vCore CPU
 • 3GB DDR4 Ram
 • 100GB SAS Hard
 • 150GB Monthly Traffic
 • 1 IP
 • اختصاصی منابع
VPS-IR-03 0 موجود است
 • 3vCore CPU
 • 4GB DDR4 Ram
 • 150GB SAS Hard
 • 200GB Monthly Traffic
 • 1 IP
 • اختصاصی منابع
VPS-IR-04 0 موجود است
 • 3vCore CPU
 • 6GB DDR4 Ram
 • 200GB SAS Hard
 • 250GB Monthly Traffic
 • 1 IP
 • اختصاصی منابع