هاست لینوکس حرفه ای - ایران

LHPRO-1G
 • 1GB فضای میزبانی
 • 10GB پهنای باند
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه پشتیبان گیری
LHPRO-2G
 • 2GB فضای میزبانی
 • 20GB پهنای باند
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه پشتیبان گیری
LHPRO-3G
 • 3GB فضای میزبانی
 • 30GB پهنای باند
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه پشتیبان گیری
LHPRO-5G
 • 5GB فضای میزبانی
 • 50GB پهنای باند
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه پشتیبان گیری
LHPRO-10G
 • 10GB فضای میزبانی
 • 100GB پهنای باند
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه پشتیبان گیری
LHPRO-20G
 • 20GB فضای میزبانی
 • 200GB پهنای باند
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه پشتیبان گیری
LHPRO-30G
 • 30GB فضای میزبانی
 • 300GB پهنای باند
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه پشتیبان گیری
LHPRO-50G
 • 50GB فضای میزبانی
 • 500GB پهنای باند
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه پشتیبان گیری