هاست لینوکس اقتصادی - ایران

LH100
 • 100MB فضای میزبانی
 • 5GB پهنای باند
 • 2 عدد تعداد سایت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری
LH250
 • 250MB فضای میزبانی
 • 7GB پهنای باند
 • 4 عدد تعداد سایت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری
LH500
 • 500MB فضای میزبانی
 • 10GB پهنای باند
 • 6 عدد تعداد سایت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری
LH1G
 • 1GB فضای میزبانی
 • 15GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد سایت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری
LH2G
 • 2GB فضای میزبانی
 • 25GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد سایت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری
LH3G
 • 3GB فضای میزبانی
 • 35GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد سایت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری
LH5G
 • 5GB فضای میزبانی
 • 60GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد سایت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری
LH10G
 • 5GB فضای میزبانی
 • 60GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد سایت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود پایگاه داده
 • هفتگی پشتیبان گیری