هاست ویندوز حرفه‌ای - ایران

WHPro-500MB
 • 500 MB میزان فضا
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 5GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود SQL Server
 • نامحدود My SQL
 • روزانه پشتیبان گیری
 • بله دامنه رایگان
WHPRO-1GB
 • 1GB میزان فضا
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 10GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود SQL Server
 • نامحدود My SQL
 • روزانه پشتیبان گیری
 • بله دامنه رایگان
WHPRO-2GB
 • 2GB میزان فضا
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 20GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود SQL Server
 • نامحدود My SQL
 • روزانه پشتیبان گیری
 • بله دامنه رایگان
WHPRO-3GB
 • 3GB میزان فضا
 • 2 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 30GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود SQL Server
 • نامحدود My SQL
 • بله دامنه رایگان
 • روزانه پشتیبان گیری
WHPRO-5GB
 • 5GB میزان فضا
 • 6 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 50GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود SQL Server
 • نامحدود My SQL
 • بله دامنه رایگان
 • روزانه پشتیبان گیری
WHPRO-10GB
 • 10GB میزان فضا
 • 8 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود SQL Server
 • نامحدود My SQL
 • روزانه پشتیبان گیری
 • بله دامنه رایگان
WHPRO-20GB
 • 20GB میزان فضا
 • 10 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 200GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود SQL Server
 • نامحدود My SQL
 • بله دامنه رایگان
 • روزانه پشتیبان گیری