هاست ویندوز اقتصادی - ایران

WH-100MB
 • 100MB میزان فضا
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 1GB ترافیک ماهیانه
 • 1 SQL Server
 • 1 My SQL
 • هفتگی پشتیبان گیری
WH-250MB
 • 250MB میزان فضا
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 2.5GB ترافیک ماهیانه
 • 1 SQL Server
 • 1 My SQL
 • هفتگی پشتیبان گیری
WH-500MB
 • 500MB میزان فضا
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 5GB ترافیک ماهیانه
 • 1 SQL Server
 • 1 My SQL
 • هفتگی پشتیبان گیری
WH-1GB
 • 1GB میزان فضا
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 10GB ترافیک ماهیانه
 • 1 SQL Server
 • 1 My SQL
 • هفتگی پشتیبان گیری
WH-3GB
 • 3GB میزان فضا
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 30GB ترافیک ماهیانه
 • 1 SQL Server
 • 1 My SQL
 • هفتگی پشتیبان گیری
WH-5GB
 • 5GB میزان فضا
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 50GB ترافیک ماهیانه
 • 1 SQL Server
 • 1 My SQL
 • هفتگی پشتیبان گیری
WH-10GB
 • 10GB میزان فضا
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • 1 SQL Server
 • 1 My SQL
 • هفتگی پشتیبان گیری
WH-20GB
 • 20GB میزان فضا
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 200GB ترافیک ماهیانه
 • 1 SQL Server
 • 1 My SQL
 • هفتگی پشتیبان گیری