درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 بخش فروش

سوالات قبل از خرید و تمدید پشتیبانی سرویس های خود را این طریق ارسال فرمایید.

 پشتیبانی دامنه ها

سوالات مربوط با ثبت، تمدید و انتقال دامنه را از این طریق ارسال فرمایید.